Cover 2

World Business Angel Investment Forum Meeting

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง และตกผลึกทางความคิดผ่านระบบ Zoom ในงานกลุ่มเฉพาะของเวิร์ล บิสิเนส แองเจิล อินเวสท์เม้นท์ ฟอรัม หรือ WBAF เป็นการประชุมเพื่อจัดงานในส่วนของประเทศไทย หรือสำนักงาน WBAF Thailand country Office และการประชุมร่วมของคณะกรรมมการและสมาชิก TBAN จัดโดย WBAF Thailand Country Office

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *