Loading

learn about our history

ทำความรู้จักเรา

Thailand Business Angel Network (TBAN)

TBAN คือ การรวมตัวกันของกลุ่ม angel investor ที่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ จุดเริ่มต้นของ TBAN เกิดจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร QBAC+ (Qualified Angel Investor Certificate) ซึ่งเป็นหลักสูตรของ WBAF Business school (Business school ของ World Business Angel Investment Forum) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย QBAC+ จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2020 ผู้เข้าอบรมรุ่นแรกของหลักสูตรนี้ในประเทศไทยจำนวน 11 คน จากทั้งหมด 28 คน ได้จับมือร่วมกันก่อตั้ง TBAN ขึ้น นอกเหนือจากการเป็นเครือข่ายในประเทศแล้ว ยังเป็นพันธมิตรกับ WBAF ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่องโยงกับ Business angel network (BAN) ในต่างประเทศด้วย

วัตถุประสงค์ของ TBAN

เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักลงทุน ทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยง เพิ่มอำนาจต่อรอง และสนับสนุนสตาร์ทอัพ ช่วยจับคู่สร้างพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างนักลงุทนและสตาร์ทอัพ

ส่วนของนักลงทุน

งานปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มนักลงทุน โดย TBAN มีเครือข่ายนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน ผสานการลงทุนร่วมกัน ผนวกประสบการณ์จากกลุ่มนักลงทุน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ แบ่งปันทรัพยากรที่แต่ละคนมี และลดความเสี่ยงปิดช่องว่างแห่งความผิดพลาด การรวมตัวกันยังช่วยเพิ่มเม็ดเงินมหาศาล รวมถึงอำนาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นด้วย และยังสนับสนุนบทวิเคราะห์สตาร์ทอัพที่มาเสนอขายไอเดีย

ส่วนของสตาร์ทอัพ

สตาร์ทอัพจะได้เปิดประตูสู่เครือข่ายพันธมิตร พร้อมฐานลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่คร่ำหวอดและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อีกทั้งยังผ่านการสั่งสมประสบการณ์ตรงมาอย่างยาวนาน และพรั่งพร้อมไปด้วยเงินลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ พร้อมการปลดล็อคศักยภาพ และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตาร์อัพจนประสบความสำเร็จด้วย

TBAN เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พันธกิจดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในสตาร์ทอัพให้เพิ่มสูงขึ้น ผลักเม็ดเงินจากนักลงทุนเข้าสู่เศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางนวัตกรรม ต่อยอด เติบโต และสร้างรายได้ของสตาร์ทอัพให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

Globally recognized as a center of excellence for angel investing to drive Thailand future.

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านนางฟ้าแห่งการลงทุน (Angel Investing) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกใบใหม่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน หรือ ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับระดับโลกสำหรับนักลงทุนอิสระเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ

To serve as a network in the ecosystem for supporting qualified angel investors in making individual investments of their choices.

To provide knowledge and expertise for angel investors, startups, and stakeholders.

To serve as an access point for inbound and outbound overseas investments.

พันธะสัญญาที่เป็นดั่งสายใยแห่งระบบนิเวศที่คอยโอบอุ้มนักลงทุนนางฟ้าที่มีความโดดเด่น เพื่อรองรับการลงทุนเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมและลงตัว
  1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญแก่นักลงทุนแองเจิล รวมถึงสตาร์ทอัพ และผู้มีส่วนได้เสีย
  2. บริการประสานงานเชื่อมต่อการลงทุนในต่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก

โครงสร้างสมาคม

บุคลากรในสมาคมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายการจัดการองค์กร  นายกสมาคม เลขาธิการสมาคม เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และสมาชิกของสมาคม

การทำงานของบุคลากรในสมาคมมีความกระชับคล่องตัว เน้นการทำงานแบบสอดประสานในสามด้านคือ กิจการในประเทศ งานด้านต่างประเทศ และงานวิชาการ

01

กิจการในประเทศ

พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักลงทุน และสตาร์ทอัพในประเทศไทย

02

กิจการระหว่างประเทศ

ปรับปรุงและต่อยอดโครงการที่ทำร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่อยู่ในต่างประเทศ

03

งานด้านฝึกอบรม

และวิชาการ มอบองค์ความรู้พื้นฐานและอัพเดทแนวโน้มใหม่ๆ ทั้งกับนักลงทุน และสตาร์ทอัพ

คณะกรรมการสมาคม

Shopping Basket