255575777_4186607284777902_6462823402065434812_n

TechBiz Starter 2021 : Pitch to Growth

ร่วมประชุมคัดสรรสตาร์อัพที่มีไอเดียน่าสนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Webex ในงาน TechBiz Starter 2021 : Pitch to Growth จัดโดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIC สวทช.)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *